Search Result "Autophagy"


General Review Article

Autophagy Modulators and Neuroinflammation

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 27 Issue: 6 Year: 2020 Page: 955-982
Author(s): Kyoung Sang Cho,Jang Ho Lee,Jeiwon Cho,Guang-Ho Cha,Gyun Jee Song

Review Article

The Role of Autophagy in Rheumatic Disease

Journal: Current Drug Targets
Volume: 19 Issue: 9 Year: 2018 Page: 1009-1017
Author(s): Yuan Feng,Bo Li,Xue Yi Li,Zhen Biao Wu

Review Article

The Role of Autophagy in Cancer Radiotherapy

Journal: Current Molecular Pharmacology
Volume: 13 Issue: 1 Year: 2020 Page: 31-40
Author(s): Lei Li,Wen-Ling Liu,Lei Su,Zhou-Cheng Lu,Xiu-Sheng He

Review Article

The Implications of Autophagy in Alzheimer’s Disease

Journal: Current Alzheimer Research
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2018 Page: 1283-1296
Author(s): Tadanori Hamano,Kouji Hayashi,Norimichi Shirafuji,Yasunari Nakamoto

Review Article

The Role of Autophagy in the Pathogenesis of Ischemic Stroke

Journal: Current Neuropharmacology
Volume: 19 Issue: 5 Year: 2021 Page: 629-640
Author(s): Qianyu Shi,Quancheng Cheng,Chunhua Chen

Review Article

The Role of Autophagy in Subarachnoid Hemorrhage: An Update

Journal: Current Neuropharmacology
Volume: 16 Issue: 9 Year: 2018 Page: 1255-1266
Author(s): Yuanjian Fang,Sheng Chen,Cesar Reis,Jianmin Zhang

Autophagy Regulators as Potential Cancer Therapeutic agents: A Review

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 15 Issue: 8 Year: 2015 Page: 720-744
Author(s): Shan Li,Lingfei Wang,Yongzhou Hu,Rong Sheng

Regulation of Autophagy by Sphingolipids

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 11 Issue: 9 Year: 2011 Page: 844-853
Author(s): Carmen Bedia, Thierry Levade, Patrice Codogno

Targeting Autophagy in Cancer Therapy

Ebook: Leadership Styles and Nursing Care Management

Volume: 9 Year: 2018
Author(s): Maria Ines Vaccaro,Claudio Daniel Gonzalez
Doi: 10.2174/97816810870161180901
Review Article

Role of Autophagy in Parkinson’s Disease

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 26 Issue: 2 Year: 2019 Page: 3702-3718
Author(s): Silvia Cerri,Fabio Blandini

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 3805

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy