Search Result "CRF07_BC"


In Vitro Infection of Human Umbilical Cord Blood CD34+ Hematopoietic Progenitor Cells by HIV-1 CRF07_BC Enveloped Pseudovirus

Journal: Current HIV Research
Volume: 10 Issue: 7 Year: 2012 Page: 572-577
Author(s): Lin Li,Chao Qiu,Liangzhu Li,Aiping Liu,Mingzhe Zhou,Zhimin Han,Chenli Qiu,Xiaoyan Zhang,Jianqing Xu,Huanzhang Zhu

Research Article

Analysis of Vpr Genetic Variations between Chinese Major Circulating Recombinants CRF01_AE and CRF07_BC

Journal: Current HIV Research
Volume: 18 Issue: 3 Year: 2020 Page: 165-171
Author(s): Ling Du,Lina Wang,Tong Yu,Ruolei Xin,Zhefeng Meng

Case Report

The Identification of A Novel HIV-1 Second-Generation Recombinant form (CRF01_AE/CRF07_BC) Among Men Who Have Sex with Men in Jiangsu, China

Journal: Current HIV Research
Volume: 19 Issue: 2 Year: 2021 Page: 188-193
Author(s): Yin Yueqi,Zhou Ying,Lu Jing,Guo Hongxiong,Chen Jianshuang,Xuan Yan,Cheng Hao,Yuan Defu,Hu Haiyang,Xu Xiaoqin,Wang Bei,Fu Gengfeng

Research Article

Molecular Characterization of HIV-1 Minority Subtypes in Hong Kong: A Recent Epidemic of CRF07_BC among the Men who have Sex with Men Population

Journal: Current HIV Research
Volume: 17 Issue: 1 Year: 2019 Page: 53-64
Author(s): Kenneth Siu-Sing Leung,Sabrina Wai-Chi To,Jonathan Hon-Kwan Chen,Gilman Kit-Hang Siu,Kenny Chi-Wai Chan,Wing-Cheong Yam

Research Article

The Changes of Positive Selection Within env Gene of HIV-1 B’, CRF07_BC and CRF08_BC from China Over Time

Journal: Current HIV Research
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2017 Page: 31-37
Author(s): Tingting Li,Binlian Sun,Yanyan Jiang,Haiyan Zeng,Yanpeng Li,Yan Wang,Rongge Yang

Systematic Review Article

Prevalence of Different Genotypes of HIV-1 in Injection Drug Users in China: A Systematic Review and Meta-Analysis

Journal: Current HIV Research
Volume: 17 Issue: 4 Year: 2019 Page: 240-257
Author(s): Yu Jiang,Lincai Zhang,Zongjie Hou,Aixia Tu,Ruijuan Qiao,Chen Dai,Ning Yao,Xiufen Du,Yaning Xu,Jiying Tan

Current Trends and Future Projection of HIV/AIDS Epidemic in Taiwan: A Modeling Analysis

Journal: Current HIV Research
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2016 Page: 138-147
Author(s): Ying-Hen Hsieh,Po-Chang Lin

HIV-1 is spreading out of former high-risk population through heterosexual transmission in Hebei, China

Journal: Current HIV Research
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2016 Page: 148-153
Author(s): Tao Gui,Xinli Lu,Hanping Li,Tianyi Li,Yongjian Liu,Zuoyi Bao,Lin Li,Jingyun Li

HIV-1 CRF_BC Recombinants Infection in China: Molecular Epidemic and Characterizations

Journal: Current HIV Research
Volume: 10 Issue: 2 Year: 2012 Page: 151-161
Author(s): Yabo Ouyang,Yiming Shao,Liying Ma

Research Article open access plus

Evaluation of a Novel In-house HIV-1 Genotype Drug Resistance Assayusing Clinical Samples in China

Journal: Current HIV Research
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2022 Page: 32-41
Author(s): Peijie Gao,Fengting Yu,Xiaozhen Yang,Dan Li,Yalun Shi,Yan Wang,Fujie Zhang

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 18

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy