Search Result "computer-aided drug design"


Proteomics in Computer-Aided Drug Design

Journal: Current Computer-Aided Drug Design
Volume: 1 Issue: 1 Year: 2005 Page: 43-52
Author(s): Ying Wang, Jen-Fu Chiu, Qing-Yu He

Computer Aided Drug Design: Success and Limitations

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 22 Issue: 5 Year: 2016 Page: 572-581
Author(s):

Strategy of Computer-Aided Drug Design

Journal: Current Drug Targets - Infectious Disorders
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2003 Page: 33-40
Author(s): A. V. Veselovsky, A. S. Ivanov

Computer-Aided Drug Design: Lead Discovery and Optimization

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 15 Issue: 4 Year: 2012 Page: 328-337
Author(s): Mingli Xiang, Yu Cao, Wenjie Fan, Lijuan Chen, Yirong Mo

Trends in High-Performance Computing Requirements for Computer- Aided Drug Design

Journal: Current Computer-Aided Drug Design
Volume: 4 Issue: 1 Year: 2008 Page: 2-12
Author(s): George Vacek, Dave Mullally, Knute Christensen

Computer-Aided Drug Design for AMP-Activated Protein Kinase Activators

Journal: Current Computer-Aided Drug Design
Volume: 7 Issue: 3 Year: 2011 Page: 214-227
Author(s): Zhanli Wang, Jianxin Huo, Lidan Sun, Yongfu Wang, Hongwei Jin, Hui Yu, Liangren Zhang, Lishe Zhou

open access plus

Miscellaneous Topics in Computer-Aided Drug Design: Synthetic Accessibility and GPU Computing, and Other Topics

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 22 Issue: 23 Year: 2016 Page: 3555-3568
Author(s): Yoshifumi Fukunishi,Tadaaki Mashimo,Kiyotaka Misoo,Yoshinori Wakabayashi,Toshiaki Miyaki,Seiji Ohta,Mayu Nakamura,Kazuyoshi Ikeda

Review Article

Advances in Drug Discovery and Design using Computer-aided MolecularModeling

Journal: Current Computer-Aided Drug Design
Volume: 20 Issue: 5 Year: 2024 Page: 697-710
Author(s):

open access plus

Current Status of Computer-Aided Drug Design for Type 2 Diabetes

Journal: Current Computer-Aided Drug Design
Volume: 12 Issue: 2 Year: 2016 Page: 167-177
Author(s): Shabana Bibi,Katsumi Sakata

Harnessing Polypharmacology with Computer-Aided Drug Design and Systems Biology

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 22 Issue: 21 Year: 2016 Page: 3097-3108
Author(s): Henri Wathieu,Naiem T. Issa,Stephen W. Byers,Sivanesan Dakshanamurthy

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 4951

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy