Search Result "human HepG2 cells"


Research Article

Effect of Hsp90 Inhibitor KW-2478 on HepG2 Cells

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 19 Issue: 1 Year: 2019 Page: 2231-2242
Author(s): Xiaomin Chang,Xuerong Zhao,Jianping Wang,Shi Ding,Lijun Xiao,Enhong Zhao,Xin Zheng

Research Article

Inhibition of Aurora A Kinase by Alisertib Induces Autophagy and Cell Cycle Arrest and Increases Chemosensitivity in Human Hepatocellular Carcinoma HepG2 Cells

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 17 Issue: 4 Year: 2017 Page: 386-401
Author(s): Qiaohua Zhu,Xinfa Yu,Zhi-Wei Zhou,Chengyu Zhou,Xiao-Wu Chen,Shu-Feng Zhou

Peganum harmala L. Differentially Modulates Cytochrome P450 Gene Expression in Human Hepatoma HepG2 Cells

Journal: Drug Metabolism Letters
Volume: 3 Issue: 4 Year: 2009 Page: 212-216
Author(s): Mohamed A.M. El Gendy, Ayman O.S. El-Kadi

Research Article open access plus

Hederagenin Induces Apoptosis of Human Hepatoma HepG2 Cells via theMitochondrial Pathway*

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 27 Issue: 10 Year: 2024 Page: 1495-1503
Author(s):

Research Article

Diosmetin Induces Cell Apoptosis by Regulating CYP1A1/CYP1A2 Due to p53 Activation in HepG2 Cells

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 24 Issue: 5 Year: 2017 Page: 406-412
Author(s): Bin Liu,Kaiqiao Jia,Yu Yang,Siyuan Hao,Caijie Lu,Fengming Xu,Dehui Feng,Runzhi Zhu

Letter Article

QRPR and HCQRPQ, Two Peptides from Soybean, have an Inhibitory Effect on the Proliferation of HepG2 Cells

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 25 Issue: 1 Year: 2018 Page: 953-963
Author(s): Fengguang Pan,Lin Wang,Na Guo,Mingdi Zhang,Heqin Xing

Myricetin Induces Apoptosis in HepG2 Cells Through Akt/p70S6K/Bad Signaling and Mitochondrial Apoptotic Pathway

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 13 Issue: 10 Year: 2013 Page: 1575-1581
Author(s): Xiao-Hong Zhang,Shi-Yong Chen,Lin Tang,Ying-Zhuo Shen,Lin Luo,Chen-Wei Xu,Qiong Liu,Duo Li

Research Article

Diosmetin, a Potential p53 Activator, Performs Anticancer Effect by Regulating Cell Cycling and Cell Proliferation in HepG2 Cells

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 24 Issue: 5 Year: 2017 Page: 413-418
Author(s): Bin Liu,Miaomiao Zhang,Shuna Liu,Jie Ying,Jingjing Zhang,Hiroshi Kurihara,Weiqiang Zheng,Rong-Rong He,Runzhi Zhu

A Quantitative Proteomics Approach in the Study of MicroRNA 181a in HepG2 Cells

Journal: Current Proteomics
Volume: 9 Issue: 4 Year: 2012 Page: 262-271
Author(s): Yi Lin Jane Tan,Nagy A. Habib,Wei Ning Chen

Research Article

Pseudo-ginsenoside Rh2 Induces Protective Autophagy in Hepatocellular Carcinoma HepG2 Cells

Journal: Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery
Volume: 16 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-12
Author(s): Fuyuan Zhang,Huali Xu,Rui Xia,Ping Yu,Yuangeng Li,Xiaofeng Yu,Dayun Sui

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 2838

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy