Search Result "Traditional Chinese medicines"


Toxicities by Herbal Medicines with Emphasis to Traditional Chinese Medicine

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 12 Issue: 1 Year: 2011 Page: 989-996
Author(s): Thomas Efferth, Bernd Kaina

Traditional Chinese Medicine - Sea Urchin

Journal: Mini-Reviews in Medicinal Chemistry
Volume: 14 Issue: 6 Year: 2014 Page: 537-542
Author(s): Xiao-Hui Shang,Xiao-Yu Liu,Jian-Peng Zhang,Yun Gao,Bing-Hua Jiao,Heng Zheng,Xiao-Ling Lu

Fabrication and Physicochemical and Medicinal Characterization of Nano Traditional Chinese Medicine

Journal: Recent Patents on Engineering
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2008 Page: 104-113
Author(s): Ma Peiyan, Fu Zhengyi, Su Yanli, Wang Weimin, Wang Hao, Zhang Jinyong, Wang Yucheng, Zhang Qingjie

General Review Article

The Impact of Traditional Chinese Medicine on Mitophagy in Disease Models

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 28 Issue: 6 Year: 2022 Page: 488-496
Author(s): Li-Ping Yu,Ting-Ting Shi,Yan-Qin Li,Jian-Kang Mu,Ya-Qin Yang,Wei-Xi Li,Jie Yu,Xing-Xin Yang

Herbal and Traditional Chinese Medicine for the Treatment of Cardiovascular Complications in Diabetes Mellitus

Journal: Current Diabetes Reviews
Volume: 4 Issue: 4 Year: 2008 Page: 320-328
Author(s): Asli F. Ceylan-Isik, Rochelle M. Fliethman, Loren E. Wold, Jun Ren

Review Article

Anticancer Properties of Traditional Chinese Medicine

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 20 Issue: 5 Year: 2017 Page: 423-429
Author(s): Zhaokun Yan,Zijun Lai,Jiumao Lin

Drug Candidates from Traditional Chinese Medicines

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 8 Issue: 1 Year: 2008 Page: 1656-1665
Author(s): Jing-Fang Wang, Dong-Qing Wei, Kuo-Chen Chou

Review Article

Biomedical Applications of Lectins from Traditional Chinese Medicine

Journal: Current Protein & Peptide Science
Volume: 20 Issue: 3 Year: 2019 Page: 220-230
Author(s): Senjam Sunil Singh,Jack Ho Wong,Tzi Bun Ng,Wayenbam Sobhachandra Singh,Robert Thangjam

Review Article

Traditional Chinese Medicine Network Pharmacology in Cardiovascular Precision Medicine

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 27 Issue: 2 Year: 2021 Page: 2925-2933
Author(s): Li Gao,Min Cao,Jia-qi Li,Xue-mei Qin,Jian-song Fang

Research Article

Anti-COVID-19 Traditional Chinese Medicine Database

Journal: Coronaviruses
Volume: 3 Issue: 6 Year: 2022 Page: 1-10
Author(s):

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 4004

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy