Search Result "Xenobiotic receptors"


Animal Models of Xenobiotic Receptors

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 6 Issue: 4 Year: 2005 Page: 341-355
Author(s): G. Dai, Y.- J.Y. Wan

Regulation of Sulfotransferases by Xenobiotic Receptors

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 6 Issue: 4 Year: 2005 Page: 299-307
Author(s): M. Runge-Morris, T. A. Kocarek

Xenobiotic Nuclear Receptor-Mediated Regulation of UDP-Glucuronosyltransferases

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 6 Issue: 4 Year: 2005 Page: 289-298
Author(s): J. Zhou, J. Zhang, W. Xie

Review Article

The Role of Xenobiotic Receptors on Hepatic Glycolipid Metabolism

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2019 Page: 29-35
Author(s): Ke Chen,Jinwei Zhong,Lin Hu,Ruliu Li,Qun Du,Jiazhong Cai,Yanwu Li,Yong Gao,Xiaona Cui,Xiaoying Yang,Xiaojie Wu,Lu Yao,Juji Dai,Yan Wang,Haiyong Jin

Regulation of Hepatic Transporters by Xenobiotic Receptors

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 6 Issue: 4 Year: 2005 Page: 309-328
Author(s): C. D. Klaassen, A. L. Slitt

Structure and Function of the Human Nuclear Xenobiotic Receptor PXR

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 6 Issue: 4 Year: 2005 Page: 357-367
Author(s): V. E. Carnahan, M. R. Redinbo

A Nuclear Receptor-Mediated Xenobiotic Response and Its Implication in Drug Metabolism and Host Protection

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 4 Issue: 1 Year: 2003 Page: 59-72
Author(s): J. Sonoda, J. M. Rosenfeld, L. Xu, R. M. Evans, W. Xie

Xenobiotic-Metabolizing Enzymes in Human Lung

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 7 Issue: 8 Year: 2006 Page: 939-948
Author(s): Ji Y. Zhang, Yue Fen Wang, Chandra Prakash

Inhibition of Sulfotransferases by Xenobiotics

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 7 Issue: 1 Year: 2006 Page: 83-104
Author(s): Li-Quan Wang, Margaret O. James

Review Article

The Therapeutic Role of Xenobiotic Nuclear Receptors Against Metabolic Syndrome

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2019 Page: 15-22
Author(s): Shuqi Pu,Xiaojie Wu,Xiaoying Yang,Yunzhan Zhang,Yunkai Dai,Yueling Zhang,Xiaoting Wu,Yan Liu,Xiaona Cui,Haiyong Jin,Jianhong Cao,Ruliu Li,Jiazhong Cai,Qizhi Cao,Ling Hu,Yong Gao

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 1800

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy